FLORASERVIS Lonstar 20+15ml

Prípravok LONTREL pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle.

9,50  s DPH

7,92 bez DPH

Dostupnosť 6 na sklade

Katalógové číslo: CH14184 Kategória: ,

LONSTAR 20+15ml

Prípravok proti bežným ale aj veľmi odolným burinám v trávniku. Výnimočná sada dvoch prípravkov Lontrel 300 a Starane Forte určená na ničenie nežiadúcich burín v okrasných trávnikoch. Likviduje aj tie najodolnejšie buriny v trávniku.

Balenie 20+15ml až na plochu 250m2 na 5-7,5l vody.

Prípravok LONTREL pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku LONTREL 300. Citlivé buriny: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité. Ododné buriny: hluchavky a kapustovité buriny.

STARANE FORTE – postrekový selektívny herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici, ciroku, maku, na lúkach a pasienkoch, trávnatých ihriskách, v okrasných trávnikoch a semenných porastoch tráv. Starane Forte preniká do rastlín cez listy a účinná látka je rýchlo translokovaná. Účinok prípravku na burine sa prejaví už za niekoľko hodín po aplikácii.

Citlivé buriny:
lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, štiavce.

Stredne citlivé:
povoja plotná. horčica roľná, pŕhľava malá, starček obyčajný, ľuľok čierny.

Odolné buriny:
veroniky, fialky, maky, výmrv repky, praslička, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač) a trávy.


Ochranné prostriedky na rastliny používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.


Bezpečnostné upozornenia


Signálne slovo
Pozor

Výstražné upozornenia (H vety)
(H317) Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H335) Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
(H410) Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Doplnkové znaky nebezpečenstva (EUH vety)
(EUH401) Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Bezpečnostné odporúčanie (P vety)
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P103) Pred použitím si prečítajte etiketu.

Hmotnosť 0,1 kg