BROS spray 300ml,zelená sila proti muchám a komáron

Sprej na likvidáciu múch, komárov, ôs a iného lietajúceho hmyzu v interiéri.

4,50  s DPH

3,75 bez DPH

Dostupnosť 16 na sklade

Katalógové číslo: 11538 Kategórie:

BROS spray 300ml,zelená sila proti muchám a komáron

Sprej na likvidáciu múch, komárov, ôs a iného lietajúceho hmyzu v interiéri. Je založený na pyretrume- insekticíde rastlinného pôvodu získavaného z kvetov dalmatínskej chryzantémy.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Sprej na likvidáciu múch, komárov, ôs a ďalšieho lietajúceho hmyzu v interiéri. Na báze extraktu Pyrethrum – insekticídu rastlinného pôvodu získaného z kvetov chryzantém.

Návod na použitie:
Pred použitím pretrepte. Zatvorte okná a dvere. Nádobu držte vertikálne a produktom vystriekajte celú miestnosť, hlavne v blízkosti okien a dverí. Vystriekanie miestností do 20 m2 by malo trvať cca 10 s. Po aplikácii nechajte vystriekanú miestnosť 15 min. zavretú. Potom dôkladne vyvetrajte. V prípade ôs alebo pre okamžitý efekt produkt nastriekajte priamo na hmyz. Výsledkom bude okamžitá neutralizácia hmyzu a po cca 1 min. po aplikácii smrť. Striekajte aspoň 1 m od stien, textílií a nábytku.

Bezpečnostné opatrenia:
Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

Nebezpečenstvo
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Hmotnosť 0,4 kg